top of page

باز ایستید و بدانید من خدا هستمکلام خدا میگوید : باز ایستید و بدانید من خدا هستم. (مزمور 46 :10 )

این جمله فقط یک معرفی ساده نیست

قدرتهای تاریکی شرارت این جهان خیلی خوب معنی این جمله را میدانند و ثمره آنرا با تمام وجودشان در طول تاریخ تجربه کرده اند که وقتی در زندگی یک نفر " حضور خدا هست " دیگر جایی برای حضور و قدرت نمایی و پیروزی قدرتهای تاریکی نیست

زیرا جایی که خدا هست آنجا بعنوان قلمرو ملکوت خدا تحت حاکمیت اقتدارمطلق و امنیت و آزادی خدا میباشد . و شریرمانند کفتاری که جرات نمیکند به قلمرو شیر وارد شود از آن منطقه میگریزد. زیرا خطرات قدم گذاشتن در قلمرو شیر را بخوبی میداند

همین جمله بظاهر ساده " بدانید من خدا هستم " بود که جلیات قدرتمند را در برابر داود نوجوان به زمین انداخت. زیرا داود به جلیات گفت این جنگ خدا با توست و خدا ترا به دست من تسلیم خواهد کرد

اقتدار این جمله را ساده نگیرید . همین جمله بود که پولس را از شکسته شدن و به خاک افتادن و نابودی در برابر فریسیان متعصب مذهب یهود رهایی بخشید . زیرا با اقتدار گفت وقتی خدا با ماست کیست به ضد ما رومیان 8 : 31

برای نترسیدن و اعتماد بنفس داشتن و پیروزی در برابر هرگونه حملات روحی و فکری شریر لازم ست ما نیز " باز ایستیم و بدانیم که خدا با ماست "و آنکه در ماست بزرگتر از آنست که در جهان شرارت ست .( اول یوحنا 4 : 4 )

جلیل سپهر

Comentários


bottom of page