top of page

باید به حدی کافی برسی


هواپیما برای بلند شدن از روی باند فردودگاه باید سرعتش به حـد کافی برسد تا بتواند برعلیه قوه جاذبه زمین حرکت کند. ما نیز برای حرکت برعلیه نیروی شرارت نیاز داریم در پنج مورد زیر به حد کافی برسیم

اول - باید شناخت ما از خدا به حـد کافی رسیده باشد.

بدون شناخت خدای حقیقی حرکت کردن در باورها. ما را به جهل و تعصب و گمراهی میکشاند قوم بدون شناخت خدا سر از گوساله پرستی در آوردند.

فیلپس گفت ای آقا پدر را بما نشان بده که ما را کافی است. (یوحنا 14 : 8 )

دوم- باید تقدیس ما برای کاری که میکنیم به حد کافی رسیده باشد.

تقدیس یعنی اختصاص یافتن . هر کاری نیازمند آمادگی کافی برای انجام آن است . بدون واجد شرایط بودن در انجام هر کاری شکست خواهیم خورد.

قوم نتوانستند مراسم پرستشی را نگاه دارند زیرا کاهنان خود را به اندازه کافی تقدیس نکرده بودند . (دوم تواریخ 30 : 3 )

سوم - باید دعا و فعالیت ما به حـد کافی رسیده باشد .

دعا مشورت گرفتن از خدا در مورد هدفی ست که میخواهیم بطرفش حرکت کنیم و نیاز به فعالیت دارد. عیسی در شب دستگیری اش به شاگردان میگوید دعا کافی است حالا باید عمل کنید.مسیح گفت دعا کردن کافی است. برخیزید برویم

(مرقس 14 : 41و 42 )

چهارم - باید فیض خدا به حـد کافی در ما جاری شده باشد.

فیض یعنی بخشش گناهان که بوسیله خون مسیح بر روی صلیب انجام شد . تا فیض خدا را به حد کافی نپذیرفته باشیم . اجرای هرگونه مراسم مذهبی قادر به تحقق رویاهای الهی در زندگی ما نیست .مسیح به پولس گفت " فیض من ترا کافیست".

( دوم قرنتیان 12 : 9 )

پنجم - باید همکاری ما در هدفی که داریم به حد کافی رسیده باشد.

ما سیاهی لشکر و صحنه پرکن و تماشاچی صحنه زندگی مان نیستیم . بلکه ما بعد از خدا نقش اول داستان زندگی خودمان را ایفا میکنیم . تا همکاری ما در اجرای رویای خدا در زندگی مان به حد کافی نرسد موفق نخواهیم شد .

موسی به قوم گفت دیگر هیچ کاری برای هدیه آوردن نکنید زیرا وسایل برای انجام کار خدا به اندازه کافی آورده شده است .

( خروج 36 : 6 و 7 )

حقیقتا فیض خدا برای موفقیت ما کافی ست اگر تلاش ما برای هماهنگی با قواعد فیض خدا طبق کلامش به حد کافی رسیده باشد

جلیل سپهر

Comentários


bottom of page