top of page

با رفتار ناراحت کننده دیگران چکار کنیم ؟رفتار ناراحت کننده افراد در مورد ما دو دلیل اصلی دارد .

دلیل اول

میتواند از روی بی توجهی. سهل انگاری . پایین بودن سطح درک و فقر فرهنگی . ناباوری و شاید هم اختلالات روحی و روانی آنها باشد.

از اینگونه افراد توقع رفتار مناسب داشتن پر توقعى است . انگار از ماهی بخواهید در مسابقه دویدن شرکت کند برنده هم بشود ! بخاطر همین مسیح در مورد اینگونه افراد گفت" ای پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند چکار میکنند "( لوقا 23: 34 )

اما دلیل دوم

ممکن است شخصی از روی بدجنسی برای رنجاندن شما اینکار را کرده و هدفش خرد کردن اعصاب و بهم زدن تمرکز تان باشد تا درهم بشکنید .

سوال مهم اینست که اگر از هـدف منفی این شخص کاملا اطمینان دارید که میخواهد شما را با عذاب دادن تحقیر کنند و درهم بشکند.

چـرا با ناراحت شدنتان او را در موفقیت برنامه اش همراهی میکنید ؟؟؟

چرا با عصبانیت تان راه را برای رسیدن او به آرزویش هموار میکنید ؟؟؟

چرا با واکنش منفی تان با او در رسیدن به هدفش همــکاری میکنید؟؟؟

چرا روحیه تان را مناسب خواسته اش میکنید تا به نقـشه اش برسـد ؟؟؟

در این مواقع لبخند بزنید . برخودتان مسلط شوید و کاملا سکوت کنید . میگویید سکوت سخت است ؟ البته که سخت است ولی غیر ممکن نیست

فرض کنید در بالای درختی پنهان شده اید و بـبـر درنده ای در پایین درخت در حال عبورست و بدنبال طعمه میگردد کافیست کوچکترین حرکتی بکنید تا بلافـاصله بطرفــتان حمله کـند و در یک چـشـم بهم زدن شما را . . .

فکر میکنم در آنوقت سکوت کردن کاملا ساده و ممکن است حتی اگر زنبوری هم نیش تان بزند نفس نخواهید کشید زیرا از درنده خویی ببر گرسنه و عواقب حمله کردنش بخوبی آگاهید

در برخورد با افراد درنده خو و بد ذات بیاد داشته باشید :

" واکنش های منفى موقتی شما میتواند عواقب منفی ابدی داشته باشد "

جلیل سپهر

Comments


bottom of page