top of page

با فردایی که نیامده چکار کنم ؟نمی‌دانید شرایط فردا چه می‌شود. (یعقوب 4 : 14 )

درهرفردایی یک اتفاق جدید و ناشناخته متولد میشود که امروز نمیدانیم چیست؟ و نمیدانیم فردا چه میخواهد بشود ؟ بنابرین طبیعتا نگران و مضطرب میشویم .که هیچ سودی ندارد و قبل ازاینکه فردا بیاید ما وارد مرحله شکست و ناامیدی شده ایم

اما در برابر نگرانی برای فردا امروز میتوانیم بوسیله مشارکت با روح القدس ومطالعه کلام خدا هدایت و اقتدارو انگیزه واعتماد بنفسی بدست آوریم که آن اتفاق را بر اساس درک کلام خدا تفسیرو تعبیر کنیم و با ایمان واعتماد و توکل به خـدای " ممکن کننده غیرممکن ها " آنرا درمسیریک روزپیروزمند وبرکت یافته شکل و فرم و جهت بدهیم تا سرنوشت فردای مان را دیگران و شرایط روزگار برایمان ننویسند بلکه خودمان حاکم و مسلط برآن باشیم همانطور که خدا گفت : " شما را موافق دل خود آفریدم تا برزندگی خود حاکمیت داشته و برشرایط تان تسلط پیدا کنید. پیدایش 1: 26تا 28

جلیل سپهر


Comments


bottom of page