top of page

به زنجیرها عادت نکن


«به زنجیرهای زندگی ات فکر نکن و نگران نباش! آنها روزی پاره خواهند شد.»

این فـریب کارانه ترین وعده ای است که می خواهد مسئولیت امروزت را از تو سلب کند، و ترا به امید فـردایی خیالی از صحنه تلاش امروز بیرون کند، و تو آهسته آهسته به بندهایت عادت کنی. عادت کردن به زنجیرهای اسارت موفق آمیزترین تلاش شریر برای نابودی نسل بشریت است.

وقتی به بندهایت عادت کردی از نبود آنها رنج می بری. وقتی به بندهایت عادت کردی، تمام ضربه هایش را توجیه می کنی. وقتی به بندهایت عادت کردی، حاضری هرگونه بهائی را پرداخت کنی. وقتی به بندهایت عادت کردی، چشمانت را آگاهانه به روی آزادی می بندی. آنگاه مانند کسی می شوی که به موادمخدر عادت کرده و با وجودی که می داند با هر تزریق، مثل شمع آب می شود، ولی تا به مرگ، و حتی تا به خاک و خاکستر نشاندن خانه و خانواده اش حاضر نیست آن ر ا از خود دور کند.

فاجعه و مصیبت خانمانسوز جامعه بشری وجـود بندهای شرارت نیست، بلکه فاجعه واقعی انسان معاصر اعتیادش به بـنـدهای شرارت است. او مانند کبوتری شده که قفسش را می پرستد و بدون آن احساس ناامنی می‌کند.

بنابراین در مقابل جمله فریبکارانه «بندها روزی پاره خواهند شد.» بگویید: «بندها برای کسانی پاره خواهد شد که هرگز به آنها عادت نکرده باشـند.»

لطفا به بـندها و بن بست هایتان عادت نکنید، بلکه با آنها بجنگید. بگذارید آیندگان بگویند ایمانش به رهایی ، از بندهای اسارتش محکم تر بود.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page