top of page

بوسـه های گرم یهودا


یهواد تسلیم کننده مسیح او را به گرمی بوسید . ( متی 26 : 49 )


سالها قبل دوستی گفت: همه مهمانان ما باعث برکت مـا میشوند . گفتم حتی افرادی که شخصیت های منفی و نیت بـد و رفتار ناپسند و ناسپاس و قدر نشناسی دارند ؟ گفت بله حتی آنها . گفتم چــطور ممکن است؟

گفت افراد وفادار با آمدنشان و افراد بی وفا با رفتنشان باعث برکت خانه ما میشوند. این لازمترین درسی بود که تفکرم را در مورد افراد ناسپاس و نمک نشناس برای همیشه تغییر داد 

اگر دوست پسر یا دوست دختر یا همکار و یا هر شخصی که به او اعتماد کرده اید بشما مانند یهواد بی وفایی کرده یا اگر کسیکه سالها صادقانه خدمتش کرده اید بشما خیانت کرده هر چند که درد دارید ولی یقین بدانید این افراد مهره سوخته ای هستند که در سراشیبی سقوط اخلاقی افتاده اند و لیاقت ادامه رابطه را ندارند و رفتن شان حتما باعث برکت تان میشود.

ذهن تان را از تمرکز روی چنین افرادی رها کنید آنها مانند گوشتی که تاریخ مصرفش گذشته باشد فاسد شده و باعث مسمومیت تان میگردند ادامه رابطه با اینها باعث حس پیروزیشان میشود. زیرا هدف آنها از بازی با زندگی تان همین بوده چنانکه یهودا از اول هم " دزدی در لباس دوست بود "

مطمئن باشید فیض خدا قلب زخمی تان را شفا خواهد بخشید . ولی بعد از این تجربه تلخ برای مابقی زندگی تصمیمی موافق ایمانتان بگیرید و با هدایت خدا به نتیجه برسید نه با احساس متغیرتان

افراد قدرنشناس انتخاب کرده اند قدر نشناس باشند . آنها زمانی نمک نشناسی میکنند که به نقطه کور بی شرافتی رسیده باشند . کسیکه از شما بعنوان پلکانی برای رسیدن به خواسته های نامعقولش سوء استفاده کرده بعد از شما هم به فکر پلکان های دیگری ست . بنابرین منتظر توبه و عذر خواهی آنها نباشید

یهودا خودکشی کرد ولی هرگز از مسیح عذر خواهی نکرد

زن فوطیفار نابود شد ولی هرگز از یوسف عذر خواهی نکرد

دوآغ ادومی با خاک یکسان شد ولی هرگز از داود عذر خواهی نکرد

زیرا شرارت و سود جویی دل این افراد را تسخیر کرده (یوحنا 13 : 2 )

وقتی یوسف گرفتار ناجوانمردی برادران و تهمت زن فوطیفار و بی وفایی هم زندانش شد کاری نکرد که به رویایش آسیب برسد. لطفا مواظب رویای زندگی تان باشید . هیچ خائن و نمک نشناسی ارزش این را ندارد که مابقی زندگی تان را فدایش کنید .

یوسف در ایام اقتدار به برادرانش گفت : از اینکه مرا فروختید ناراحت نباشید زیرا خدا اجازه داد این شرایط برمن بگذرد و خدا مرا پیش روی شما به اینجا فرستاد تا مردم قحطی زده زنده بمانند . ( پیدایش 45 : 5 )

مطمئنا شما هم روزی مانند یوسف خواهید گفت: همه آنانیکه با دروغ و تهمت و غیبت و قدر نشناسی و خیانت باعث رنجش تان شده اند وسیله خدا برای رشد و ترقی زندگی تان بوده اند. لطفا نگذارید کسیکه دیروز و امروزت را با رفتارش خراب کرد فردایت را با یادآوری خاطراتش کنترل کند .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page