top of page

​تفاوت دو طرز نگاه
وقتی در نگاه بیمارگونه بعضی افراد، گناه انسان ها، رنگ و نژاد، ملیت و مذهب شان باشد، آن وقت دیگر هیج نیازی به فهم و شعور، و شرافت و درک عاقلانه برای تحقیق، بررسی و ارزیابی ارزش انسانها ، باقی نمی ماند. زیرا در ذهن این گونه افراد مریض، همه انسان ها به جـرم رنگ و نژاد، و ملیت و مذهب شان محکوم به آوارگی و نابودی اند.

چقدر دنیای بحران زده ما دراین شرایط اسفناک به عمق اندیشه متعالی عیسی مسیح، در مقابل این نگاه فاقد شعور و شرارت بار ، نیازمند است.

کلام خدا در مورد عیسی مسیح می‌گوید

تو ذبح شدی (مصلوب شدی) و همه انسان ها را (از اسارت گناه) برای خدا به خون خود، از هـر قبیله و از هر زبان و از هر قـوم و از هر ملیتی خـریدی و یکایک ایشان را برای خـدای ما پادشاهان و کاهنـان ساختی تا خودشـان بر شرایط زندگی خودشان حاکم باشند.

(مکاشفه ۵: ۹-۱۰)

و چه نگاه شفا بخشی ست نگاه عیسی مسیح که درآن هیچ نژاد و ملیتی برهیچ نژاد و ملیتی برتری ندارد. زیرا مسیح برای نجات همه انسانها یک قیمت مساوی برای یک هدف مساوی پرداخت کرده است

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page