top of page

تله کوته فکری


خیلی افراد بعد از بدست آوردن آنچه روزی درحسرتش بودند تمام قول و قرارو تعهدشان را فراموش میکنند و طوری زیر تمام حرفهایشان میزنند که از تعجب انگشت به دهان میمانید

این موضوع دربعضی ازدواجها . ایمان ها . مهاجرت ها . شراکت شغلی و ایجاد دوستی ها بوضوح دیده میشود . مانند اکثر قوم بنی اسرائیل که بعد از رهایی از اسارت مصر فیل شان یاد هندوستان کرد و در آزادی

به وجود خدا شک کردند خروج 17 : 7

به موسی غرغر و شکایت کردند خروج 15 : 24

به طعم دوران اسارت برگشتند اعداد 11 : 5

به فکر بازگشت به مصر افتادند اعداد 14 : 3 و 4

و حتی به گوساله پرستی افتادند خروج 32 : 4

دلیل اینگونه برخوردها فقط بی وفایی کردن نیست بلکه جو زده شدن و به تله کوته فکری افتادن و شادمانی کردن قبل از قبول شدن است

آنها بیرون آمدن از مصر را با رسیدن به سرزمین وعده اشتباه گرفتند و هرچند که با دست خدا از مصر بیرون آمدند ولی با دست خودشان ازرفتن به سرزمین وعده محروم شدند

مواظب هدف و طرح نهایی خدا در مورد آنچه بدست آورده ایم باشیم مبادا مانند قوم از اسارتی به اسارتی دیگر بیفتیم .هیچ چیز تلخ تر ازچشیدن طعم شکست در اوج پبروزی نیست

کسی که با دیدن پنیر مجانی جوزده میشود وبه وسوسه افتاده زیر تمام قول وعده و مسئولیتش میزند گرفتار تله ای میگردد که نه میگذارد به مبداش برگردد و نه به مقصدش برسد . طبیعتا جایی که هدف آزادی فراموش شود خود آزادی به اسارت خواهد رفت . بخشیدن آزادی  کار خداست ولی حفاظت ازآزادی وظیفه و مسئولیت من وشماست

جلیل سپهر


Comentários


bottom of page