top of page

تو شخص خاصی برای فصل خاصی
یوسف رامه ای که مردی شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود جرأت کرده نزد پیلاطس رفت و جسد عیسی را طلب نمود. (مرقس 15 : 43 )

یکی از جسورانه ترین صحنه های ثبت شده در کلام خدا گرفتن جسد مسیح مصلوب شده از پیلاطس در بحرانی ترین شرایط اورشلیم توسط شخص گمنامی بنام یوسف رامه ای است که به جسور ترین شخصیت زمان خودش مشهور شد

در آن روزگار برای مصلوب شدگان دو اتفاق میافتاد

یا آنقدر بر صلیب آویزان میماندند که مرغان هوا آمده آنها را میخوردند و تنها کاسه سرشان باقی میماند ( جلجتا به معنی کاسه سر است). یا اینکه در نزدیکی تپه جلجتا در یک گور دستجمعی انداخته میشدند و روی شان آهگ میریختند

اما بخاطر جسارت یوسف رامه ای چنین اتفاقی برای جسد مسیح نیفتاد بلکه با احترام به رسم شاهزادگان مصر با همکاری نیقودیموس حنوط شده و در قبری که یوسف رامه ای برای خودش از سنگ تراشیده بود دفن شد . یوسف رامه ای شخصی ثروتمند. شریف . نیکو . عضو شورای عالی یهود بود ولی بعنوان شاگرد مخفی مسیح انتظار آمدن ملکوت خدا را میکشید . خدا دور از نظر مردم او و نیقودیموس را برای چنین وقتی آماده ساخته بود

خصوصیات هر فردی تنها به زندگی شخصی او مربوط میشود .ولی جسارت ریسک کردن و قدمی خارج از منافع شخصی برداشتن افراد است که از آنها شخصی خاص و منحصر بفرد و اسطوره ای جادودانی میسازد

نگران دیده نشدن خدمات و استعدادتان نباشید .خدا دارد شما را برای کاری خاص در فصلی خاص آماده میکند تا مانند یوسف رامه ای و نیقودیموس در زمانی خاص به صحنه بیاورد تا شگفتی های بینظیری را بوجود آورید که اشخاص حاضر در صحنه قادر به انجام آن نیستند

جلیل سپهر


Comments


bottom of page