top of page

حرکت عاقلانه در برابر رفتار احمقانه 
شاؤل به داود گفت من احمقانه رفتار نمودم ( اول سموئیل 26 : 21)

داود در برابر رفتار شائول عاقلانه حرکت میکرد ( اول سموئیل 18 : 15)

هفت حرکت عاقلانه داود در برابر حماقت شائول

حرکت اول : پیدا کردن دوستان مورد اعتماد

داود یوناتان و افراد مورد اعتماد را به دوستی برگزید

حرکت دوم : اطاعت و احساس مسئولیت داشتن

داود هر کاری که به او سپرده میشد را مسئولانه انجام میداد

حرکت سوم :مشورت با افراد آگاه و دارای مسح الهی

داود فقط با سموئیل نبی مشورت میکرد نه با هر کسی

حرکت چهارم : نداشتن طمع به جاه و مقام دیگران

داود از وصل شدن به مقامات و پادشاه پرهیز میکرد

حرکت پنجم : داشتن وقت مصاحبت مفید با خداوند 

داود با خدا وقت خصوصی پرستش و راز و نیاز داشت

حرکت ششم : احترام گذاشتن به مسح خدمتی دیگران 

داود به مسح شائول با اینکه دشمنش بود احترام میگذاشت

حرکت هفتم :  ابــراز همدری با ماتم دشمنان 

داود از مرگ شائول خوشحال نشد بلکه با خانواده اش همدردی کرد

این هفت حرکت عاقلانه داود باعث شد پادشاهی منقرض شده شائول با احترام و افتخار و اصرار به او برسد و تا ابد پادشاه قوم خوانده شود

دوست عزیز

تنها رمز پیروزمندانه زیستن دربرابر حیله و حسادت و توطئه و حماقت های دشمنانت عاقلانه زیسـتن در حضور خداوند ست و نه هیچ چیز دیگر

جلیل سپهر


Comments


bottom of page