top of page

خدای فرصت های دیگر


ترا " بار دیگر " بنا خواهم کرد . ارمیا 31 : 4


درختان از فرصت دیگری که خدا در هر بهار به آنها میبخشد نهایت استفاده را میکنند و به زیباترین شکلی همه برگ و باری که بخاطر شرایط نامساعد پاییز و زمستان از دست داده اند را دو باره بهتر از قبل بدست میآورند . اما آنها در" فرصت دوباره بهار" در همان اندازه قبلی باقی نمیمانند. اگر دقت کنید میبینید واقعا رشد کرده اند و با آنچه قبلا بودند متفاوتند .


من و شما هم اغلب دنبال یک " فرصت دیگر" هستیم .

وقتی اشتباهی میکنیم

وقتی امتحانی را رد میشویم

وقتی به دردسر شدیدی میافتیم

وقتی در دادگاهی محکوم میشویم

وقتی مریضی مان به اوج خود میرسد

وقتی فرصت های زندگی را تلف کرده ایم

وقتی دیوار اعتماد و حرمـت را فرو ریخته ایم

وقتی انتخاب اشتباهی کرده ایم که نباید میکردیم

آنوقت مظلومانه با صدای ترحم برانگیز به خدا میگوییم :

" خـدایا خواهـش میـکنـم فقـط یک فرصـت دیگـه بهـم بده "


البته که خدای ما خدای فرصت های جدیدست. در کتاب ارمیا جمله " فرصت دیگر " که خدا به قوم اسیر شده میدهد 28 مرتبه تکرار شده .


درهای رحمت خدا قفل و کلید ندارد. دروازه فیضش هم هرگز بسته نمیشود .

او خدای بار دیگرست و درهر شرایطی حاضرست فرصتی دیگری بما ببخشد.


ولی مشکل ما نداشتن فرصتی دیگر نیست. خیلی مواقع خدا فرصت دیگری بما میدهد اما از آن بطور شایسته استفاده نمیکنیم و بعد از چند روز شرایط سخت مان را فراموش کرده و باز همان شخصی میشویم که قبلا بودیم .


دوست عزیز مشکل من و شما با فرصتی دیگر رفع نمیشود . حقیقت اینست که ما بیشتر از " فرصتی دیگر " بـــه " خلقتی دیگر " احتـیاج داریم .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page