top of page

خدای مهیا کنندهداوود در مزمور بیست و سه میگوید: “خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.”

چطور می توان امروز در این عصر قحطی عاطفه و روزگار سختی و تنگی، مانند داوود چنین گفت؟ “من هم محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.”


اول: بدانیم خدایی که دیروز شبان داوود بود امروز زنده است و می تواند شبان ما باشد اگر او را به قلب خود بپذیریم.

دوم: خدا عظمت نیکویی های خود را برای ترسندگانش ذخیره کرده و آنرا برای کسانی که به او توکل بکنند ظاهر می سازد. (مزمور ۳۱ : ۱۹)


به پنج تدارک بی نظیر خدا برای زندگی پیروزمندانه در مسیح توجه کنید:


۱- خدا مصالح لازم برای حیات پیروزمند را مهیا کرده است. ”قوت الهی خدا همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است، به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده”

(دوم پطرس ۱ : ۳)


۲- خدا امکانات لازم برای شناخت خود را بما عطا کرده است. “آنچه از خدا می‌توان شناخت، در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.” (رومیان ۱ : ۱۹)


۳- خدا رفع احتیاجات ضروری ما را قبلا مهیا کرده است. “همه احتیاجات ما را در جلال مسیح رفع کرده است.” (فیلیپیان ۴ : ۱۹)


۴- خدا قدرت و توانایی لازم برای تقویت یافتن را مهیا کرده است. “قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد”. (فیلیپیان۴ : ۱۳)


۵- خدا دلیل و انگیزه لازم برای شاهد امین بودن را برای ما مهیا کرده است. “به دلیل های بسیار بر ایشان ظاهر شد.” (اعمال رسولان ۱ : ۳)


بنابراین سهم ما داشتن ایمان و اعتماد به شبانی او می باشد. “اگر ایمان بیاوری، مومن را همه چیز ممکن است.” (مرقس ۹ : ۲۳)

کلام خدا می‌گوید: “کسی که عمل نیکو را در شما شروع کرده، آن را تا به آخر به کمال خواهد رسانید.” (فیلیپیان ۱ : ۶)جلیل سپهر

Comments


bottom of page