top of page

خویشتنداری اجباری


​​

راننده ای که به سرعت زیاد معتادست وقتی حضور پلیس را ببینند بلافاصله برمیگردد به سرعت مجاز.کسی که به فحاشی عادت دارد وقتی بفهمد دوربین ها سخنانش را بطور زنده در دنیای مجازی پخش میکنند. بلافاصله با نزاکت و متین و موقر حرف میزند. شاید هم با لبخند صحبت کند

کسی که پشت سر دیگران تهمت ناروا میزند و دروغ میگویند . وقتی بفهمد صدایش بعنوان مدرکی برای دادگاه ضبط میشود. بلافاصله موضوع صحبت را هنرمندانه عوض میکند

هیچ دزدی در حضور پلیس دزدی نمیکند

هیچ کارمندی در حضور رئیس از کارش بدگویی نمیکند

هیچ مجرمی در حضور قاضی با قلدری شاخ و شانه نمیکشد

چــــرا این افراد بلافاصله بر رفتار و زبانشان مسلط میشوند؟

چون میفهمند ثمره کارشان بسیار دردناک شاید هم مصیبت بار ست

به این میگویند : " خـویـشـتـنـداری


خویشتنداری یعنی رفتار خود را کنترل نمودن . مواظب عاقبت کار بودن . از خود در برابر بحرانی شدن شرایط محافظت کردن جلوگیری از رسیدن به نقطه بدون بازگشت . سوتی ندادن . پل های پشت سر را خراب نکردن

اگر خودمان را یکهفته در هر لحظه در حضور خدا بینیم آنوقت خویشتنداری را خواهیم آموخت و دیگر هر کاری را نخواهیم کرد و هر حرفی را نخواهیم زد. بعد از چندی شخصیت ما در حضور خدا تبدیل خواهد شد. زیرا خویشتنداری کلید تبدیل افکار و عادتها و سخنان است. در فصل هجدهم اول سموئیل چهار بار میگوید داود عاقلانه حرکت میکرد چرا ؟ چون داود خداوندرا همیشه پیش روی خود میدید ( مزمور 16 : 8 )

جلیل سپهر

Comentários


bottom of page