top of page

درک و پذیرش تفاوت ها


در پاییز با وجودیکه در یک مکان خاص دمای هوا و میزان وزش باد یکی باشد . باز هم رنگ درختها متفاوت است و هر کدام رنگ منحصر بخودشان را دارند چون نوع و کیفیت و مقاومت درختها با هم فرق میکند . این پیغام پاییز است که در برخورد با یک مشکل خاص واکنش افـراد متفاوت ست زیرا نوع شخصیت و ظرفیت آدمها فرق میکند . پاییز میگوید: انتظار نداشته باش در برخورد با یک موضوع مشابه همه دقیقا مثل تو واکنش نشان دهند . زیرا همه از زاویه دید تو نگاه نمیکنند .

هرگز ظرفیت خودتان را با دیگران و دیگران را با خودتان مقایسه نکنید. هرگز به کسی نگویید اگر من جای تو بودم بهتر از این رفتار میکردم . ما با همه متفاوتیم و همه با ما متفاوتند.


از تفاوت ها رنج نبرید . تفاوت ها را بپذیرید و به تفاوت ها احترام بگذارید . اجازه بدهید همسر و فرزندان و دوستان و همکاران و اعضاء کلیسایتان با شما متفاوت باشند . " هارمونی یعنی درک و پذیرش تفاوت ها "

زیبایی پاییز در همین تفاوت رنگ هاست که همگی با حفظ تفاوتهای خود در کنار هم قرار گرفته و باعث جلوه گری و زیبایی بیشتر یکدیگر میشوند .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page