top of page
Search

دری گشوده در پیش روی توقیام پر جلال عیسی مسیح بر شما و بر همه آنانیکه پشت درهای بسته زندگی مانده اند مبارک باد

 دری گشوده شده پیش روی تو گذارده ام که کسی آن را نمی تواند ببندد

(مکاشفه 3 : 8 )

سه پیغام مهم قیام شکوهمند عیسی مسیح برای دنیای ما 

پیغام اول قیام مسیح 

گشودن شدن درب قبربسته و لاک و مهرشده عیسی مسیح درروزیکشنبه براثر زنده شدن وبرخاستن او از مردگان است نه یک اتفاق یا معجزه الهی.اهمیت قیام مسیح درزنده شدن اوست نه درگشودن درب قبر 


پیام دوم قیام مسیح 

هرگز متمرکز درهای بسته. راهها. دست ها. بخت ها. ديدگاههای بسته و طرح های به بن بست رسیده و سرنوشت های گره خورده نباشید. زیرا گشودن راه برای کسی که پای رفتن ندارد دردی را درمان نمیکند. چنانکه گشودن درب قفس برای پرنده ای که بالهایش چیده شده سودی ندارد 


پیغام سوم قیام مسیح 

مشکل اصلی دنیای ما دریای بسته قلزم. دیوارهای بسته اریحا . دستهای بسته شدرک و میشک و عبد نغو و پاهای بسته پولس و سیلاس و پطرس ها در زندان نیست چنانکه مشکل اصلی در روز قیام قبر بسته و نگهبانان و مهر پیلاطس و حکم کاهنان نیست بلکه مشکل اصلی درهای بسته قلب هایمان است 

برای رهایی از بن بست ها دو درب مهم وجود دارد

یکی درب بسته قلب ما به روی مسیح ست که اگربگشاییم داخل میشود ( مکاشفه 3 : 20 )

دیگری درب بسته فیض و برکات خدا به روی ماست که وقتی خدا وارد قلبمان شود دری را پیش روی ما میگشاید که دیگرهیچ قدرتی نمی تواند آن را ببندد ( مکاشفه 3 : 8 )


بنـابـرایـن

بگذارید مسیح بعنوان منشاء حیات درزندگی شما قیام کند. اجازه بدهید ایمان به اقتدار خدا از پشت سد شک و تردیدهای دل تان عبورکند وخدا در بن بست های شما به حرکت درآید .آنوقت شاهد گشوده شدن درهای بسته خواهید بود و رهایی از گره های کور زندگی را تجربه خواهید کرد . زیرا قدرت قیام مسیح از درون دل قیام کرده  ما شروع می شود نه از شرکت کردن در مراسم کلیسایی برای قیام مسیح .


جلیل سپهرComments


bottom of page