top of page

در خدا زندگی و حرکت و وجود داریمدر خدا زندگی و حرکت و وجود داریم

اعمال رسولان 17 : 28

رشد و موفقیت انسان در هویت درونی اوست. در نوع هدف و نگاهش به زندگی . در نوع رویا و انگیزه و دلیلی که برای موفقیتش دارد و بس

وقتی در رویای خدا زیست کنید موانع و محدودیت و محرومیت ها ممکن است شــکل رشد کردن و موفق شدن شما را عوض کند ولی قادر نیست جلوی حرکت و رشد و موفقیت شما را بگیرد


هدف خدا از رشد شما آشکار شدن جلالش در شماست و بقول ایوب فصل 42 آیه 2 هیچکس و هیچ چیز . هیچ وقت قادر نخواهد بود مانع هدف خدا بشود و جلوی قصد و اراده او را بگیرد . به هیچ ســد و حصار و دیوار و دریای بسته و انسان منفی ای اجازه ندهید که برای موفقیت تان نظر بدهد یا تصمیم بگیرد. زیرا تنها در خداوند زندگی و حرکت و موجودیت داریم نه در شرایط و وضعیت های اطراف مان

جلیل سپهر


Comments


bottom of page