top of page

در مشکلات اقتدارت را کشف کن


خدا آدم را گفت بر زمین تسلط یابید. ( پیدایش 2 : 28 )

همه مانع ها نشانه بدبختی و بیچارگی و واماندگی نیست . بعضی مانع ها برای پریدن از روی آن است . همه کوهها برای نهیب دادن و به دریا منتقل کردن نیست . بعضی کوهها را باید بالا رفت و آنرا فتح کرد . همه دریا ها مثل دریای سرخ در زمان موسی برای شکافته شدن نیست بعضی دریاها را باید شنا کرد. همه ســد ها هم برای درهم شکستن نیست . در پشت سد ها هست که قدرت آب جمع شده توفنده میشود.

بنابرین از ناامیدشدن باز ایستید و با ایمان بدانید که در این تنگی و مشکلات خدا هنوز هم خداست و از کلام خدا تفتیش کنید که از این شرایط چه درسی میخواهد به شما بدهد تا به سطحی عمیقتر از زندگی برسید ؟

در برابر موانعی که مثل کوه در برابرتان ایستاده افسرده شدن و آه کشیدن تنها حق انتخاب نیست. شما میتوانید کوههای زندگی را به مزرعه ای برای کاشتن خلاقیت و توانمندی هایتان تبدیل کنید .

گاهی خدا سکوت میکند تا انسان توانمندی خودش را کشف کند و به این اندیشه بیفتد که موجود متفکر و خلاق و با استعدای ست که برای تسلط بر شرایط محیطش آفریده شده نه برای قربانی شرایط شدن .

اقتدار ایمان خودتان به وعده خدایی که شما را به تسلط بر شرایط تان دعوت کرده را باور کنید تا کوهها و سد ها و حصار ها و دریاهای بسته اقتدار شما را باور کنند .

بخود آمدن و قدرت ایمان خود را کشف کردن تمام کاری بود که قوم برای رهایی از مصر احتیاج داشتند . برای همه کسانیکه دیوار شک و تردید را در ذهن خودشان بشکافند یقینا دریاهای بسته موانع شکافته خواهد شد .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page