top of page

در 11 سپتامبر 2001 چه اتفاقی افتاد؟
ساعت 46 : 8 صبح هواپیمای شماره پرواز 11 یونایتد ایرلاینز به ساختمان شمالی برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک اصابت نمود و ساعت 28 : 10 ساختمان با تمام ساکنانش سقوط کرد .

ساعت 9:03 هواپیمای شماره پرواز 175 یونایتد ایرلاینز به ساختمان جنوبی این مرکز اصابت نمود و ساعت 9:59 ساختمان با ساکنانش سقوط کرد.

ساعت 37 : 9 هواپیمای شماره پرواز 77 به ساختمان پنتاگون اصابت کرد

ساعت 07 : 10 هواپیمای شماره پرواز 93 در بیابان سقوط کرد


در نتیجه

در برجهای مرکز تجارت جهانی 2.977 نفر جان باختند

در ساختمانهای پنتاگون 184 نفر جان باختند

در سقوط هواپیمای پرواز شماره 93 در بیابان 40 نفر جان باختند

در حین کمک رسانی 343 نفر مامور آتش نشانی جان باختند

در حین کنترل شرایط 60 نفر مامور پلیس جان باختند

این منطق دنیای شرارت است. مهاجمین معتقد بودند عدالت را اینطور باید اجرا کرد.آنها میگفتند باید انسانها را به خاک و خون کشید . باید جهان را نا امن کرد . معتقد بودند باید جوی خون به راه انداخت تا عدالت مورد قبول آنها انجام شود . این منطق و تفسیرعدالت از نگاه دنیای شرارت زده است

چقدر امروز جهان ما بیشتر ازهر زمان دیگری به عیسی مسیح نجات دهنده نیازمند ست که آمد تا عدالت خدا را نه با کشتن دیگران بلکه با شفا دادن و رها کردن و آزادی انسانها از انواع اسارتها اجرا کند و آنرا با محبت الهی به کمال برساند

در بیستمین سالگرد وقوع این فاجعه غیرانسانی . قربانیان بی دفاع این فاجعه را بیاد میآوریم و برای بازماندگانشان صبر و تسلی میطلبیم

جلیل سپهر


תגובות


bottom of page