top of page

ذهن تفسیر کننده :هر شخصي يك سيستم فکری و ذهنی خاصی در خودش دارد و هر چیزی را که بشنود یا ببيند با همان سيستم نهادينه شده در درون خودش تفسیر میکند و موافق شخصیت درونی اش موضوعات را ميفهمد و با همان ذهنیت برداشت و نتیجه گیری میکند .

مثلا اگر سیستم ذهني شخصی بدبين و منفی و شکاک باشد همه چيز را با بدييني و منفی گرایی و شک و تردید و سوءظن ترجمه و تفسير ميكند .

برای او همه دشمن اند. همه میخواهند کلاه سرش بگذارند. همه میخواهند به او خیانت کنند . همه در حال توطئه علیه او هستند.

به چنین شخصی اگر لبخند بزنید . محبت كنيد . هديه بدهيد . خدمت كنيد . احترام بگذاريد. حتی ایثار کنید همه را منفي ميبيند و نسبت به همه چيز با شک و تردید و سوء ظن نگاه کرده و هر حرکت نیکوی شمارا به بدترین شکل ممکن تفسیر و نتیجه گیری میکند و یک معنی عجیبی روی آن میگذارد که دود از سرتان بیرون میآید . برعكس ذهن هاي سالم همه چيز را مثبت و سازنده و دارای درسي مهم براي رشد و ترقي خود و دیگران و تغییرشرایط تفسیر ميكنند.


ذهن های سالم مسئولیت پذیرند و نگاه سازنده ای دارند . ذهن های سالم میخواهند نقش مهم و تاثیر گزار و مساعدی در شرایط نامساعد روزگار داشته باشند و هرگز با جریانات منفی و مخرب همراه نمیشوند.

اگر تاریکی ببینند میگویند " من باید بدرخشم " اگر تلخــــی ببینند به شیرین کردنش فکر میکنند اگر دردی ببینند در مورد درمان آن فکر میکنند اگر خشم و قهری ببینند به صلح و آرامی میاندیشند اگر حرف ناگواری بشنوند جواب ترمیم کننده ای میدهند اگر شرایط نابسامانی ببینند برای تغییر آن اقدام میکنند.

ذهن ها و افکار سالم ستاره هایی هستند که مستقیما از خورشید نور دریافت کرده و درتاریکی شبهای ظلمانی سخاوتمندانه میدرخشند .


بنابرين دعا كنيم خـدا سيستم فكری و ذهني ما را شفا دهد تا بتوانیم مانند مسیح به بدترین شخصیت ها و دردناکترین شرایط و منفی ترین صحنه ها و مخرب ترین آدمها نگاهی مثبت و تعبیری سازنده و برداشتی شفا بخش داشته باشیم . و درنهایت همانطور فكر كنيم كه مسيح فكر ميكرد . آمين . کلام خدا میگوید : همین فکر در شما باشدکه در مسیح عیسی نیز بود . ( فیلیپیان 2 : 5 )


جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page