top of page

رفـتگران و ریخت و پاش گران
بخاطر شروع سال نو درمیدان تایمز نیویورک مثل خیلی جاهای دیگردنیا امسال هم قیامتی بود ، بهرحال سال نو شد ، سوپراستارها و مانکن ها رفتند ، بت های دنیای موزیک رفتند ، شومن ها   رفتند، گزارشگران تلویزیونی رفتند ، مردم همیشه تماشاچی هم رفتند، و فقط این رفتگران شریف و زحمتکشی که تا آنوقت از انظارعمومی پنهان بودند به صحنه آمده ، تا صبح بیدار ماندند ، سر پا ایستادند و در شروع سال نو همه آشغال ها را جمع کردند بدون اینکه کسی برایشان دست بزند ، سوت بزند ، بوسه بفرستد و یا ازآنها شماره تلفن و امضاء وعکس دونفره و قرارملاقات بخواهد.


در دنیایی زندگی میکنیم که عده ای بخاطر منافع شخصی شان به ارزشهای انسانی گند میزنند و عده ای هم مسئولیت انسانی خودشان را در تمیز کردن و گند زدایی جامعه حس میکنند. دوهزارسال قبل عیسی مسیح رسما دعــوت کرد در دنیـای به گند کشیده شده " تصمیم بگیرید نمک جهان باشید " همچنین در تیرگی هـای روحی و روانی این دنیای تاریک " تصمیم بگیرید نورعالم باشید " ( متی 4 : 13 و 14)


دنیای ما ایراد گیرنده و انتقاد کننده و محکوم کننده کم ندارد ولی با اینها دردی دوا نشده و نمیشود. ما نیازمند انسانهایی هستیم که شخصیتشان مانند" نـورو نمک" باشد که بدون عشق به سوپر استار بودن و شهوت میکروفون بدست گرفتن وجنون خود شیفتگی وبت دیگران شدن درشبهای تاریک بیداربماند و آشغالهای شخصیتی افراد  بیمارجامعه را جمع کند وگرنه  دنیا درزیر آشغالهای  روحی و روانی آنها مدفون خواهد شد. درود به شرف همه رفتگران شریف درهرجای دنیای آشوب زده و به گند کشیده  شده ما

جلیل سپهرComments


bottom of page