top of page

رمز عبور را بخاطر بسپار :در مناطق حفاظت شده نظامی یک "رمز عبور " وجود دارد که همه نمیدانند و تنها افرادی میتوانند بسلامتی از این منطقه عبور کنند که این "رمز عبور" را بدانند در غیر اینصورت بوسیله سربازان مسلح دستگیر میشوند .

وقتی شب قبل از صلیب شدن مسیح سربازان برای دستگیری او به باغ جتسیمانی وارد شدند

مسیح از آنها پرسید : چه کسی را میطلبید ؟ سربازان گفتند : عیسی ناصری را عیسی گفت : " من هستم " اگر میخواهید مرا دستگیر کنید شاگردان مرا آزاد کنید و بگذارید بروند . ( یوحنا 18 : 5 تا 8 )

بلافاصله همه شاگردان حتی پطرس که گوش غلام رئیس کاهنان را بریده بود آزاد شده رفتند و تنها مسیح دستگیر شد .

جمله " من هستم " که مسیح به سربازان گفت در واقع "رمز عبور" شاگردان از آن مکان فوق العاده خطرناک بود و باعث شد از دست مامورین خشمگین و مسلح در آن تاریکی شب جان سالم بدر ببرند .


امروز هم رمز عبو از خطرات و طوفانها و مشکلات زندگی همه انسانها همین جمله " من هستم " مسیح است. زیرا تنها او برای آزادی هر قوم و قبیله و ملتی از اسارت ها و آمرزش گناهان و دریافت فیض عظیم خدا بر روی صلیب رفت و قیمت گناه را پرداخت نمود تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد . رمزعبوررا همواره بیاد داشته باش. وقتی مسیح را درهرجایی که کم میآوریم دعوت کنیم او میگوید: نگران نباش " من هستم "


جلیل سپهر

Commentaires


bottom of page