top of page

زخم دوست یا زخم دشمن ؟


بسیاری معجزات عیسی را دیده به او ایمان آوردند. امّا عیسی به همه آنان اعتماد نکرد، چون قلب آنها را خوب می‌شناخت. ( یوحنا 2 : 23 و 24 )

خیلی مواظب تعصب و غیرت تان در دفاع از افرادی که ادعای دوستی و عشق و وفاداری میکنند باشید و به وعده هایشان تا زمانیکه به اثبات نرسانده و امتحانشان را در وفای به عهد پس نداده اند اعتماد نکنید .

زیرا اگر روزی در امتحان وفاداری مردود شدند یقینا ضربه سنگینی خواهید خورد و جراحت ضربات این افراد بمراتب بیشتر از هر ضربه دیگری روی ادامه زندگی تان تاثیر منفی و مخرب و جبران نشدنی خواهد گذاشت .

لطفا به همه کسانیکه سخنان دلپذیر میگویند . وعده های هیجان انگیز و امیدهای لذت بخش میدهند فرصت کافی برای اثبات ادعاهایشان بدهید.

و بعد از اثبات ادعایشان برای اطمینان کردن و دفاع متعصبانه از آنها تصمیم بگیرید آنهم فقط یک قدم اعتماد در برابر یک قدم اثبات ادعا .زیرا جراحت زخم کسیکه یک عمر دوست مینامیدید در برابر جراحت زخم کسیکه یک عمر دشمن تان بود قابل مقایسه نیست .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page