top of page

سرنوشت آینه انتخاب توست


شاید بوجود آمدن شرایط بـد بخاطر انتخاب دیگران باشد، ولی ماندن در شرایط بـد، نتیجه و ثمره انتخاب من و شماست.

همین که آه بکشی و دست روی دست بگذاری و با حسرت شاهد پرپر شدن فرصت های زندگی ات باشی و هیچ اقدامی برای برهم زدن شرایط ناخوشایند خود انجام ندهی، خودش یک انتخاب اشتباه است برای عملی شدن انتخاب بد دیگران درزندگی ات و این دقیقا همان چیزیست که شریر برای من و تو می‌خواهد.

هرگز تلاش نکن شرایط بد و نامناسب زندگی خود را درک، توجیه و هضم کنی و خودت را با آن تطبیق دهی، بلکه با تمام قدرتت تا آخرین نفس تلاش کن که آن را عوض کنی.

بقول حافظ: چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

حتی اگر شرایط بد و نامناسب در زندگی ات عوض نشده ولی نگاه تو به ارزش های زندگی ات عوض شده و با تغییر نگاهت محاسبات فکری و توازن روحی شریر را بهم زده ای. این یعنی مفید، موفق و پیروزمندانه زندگی کردن.

طبیعی است که ما نمی توانیم جلوی نیت های شریرانه افراد را بگیریم، ولی می توانیم حلوی پیاده شده طرح های آنها را در زندگی مان بگیریم.

پیروزی به معنای «اول شدن در مسابقات» نیست. پیروزی به مفهوم «تسلیم نشدن در مبارزات» است. هرگز فراموش نکن این انتخاب تو است که حرف آخر را در نوع سرنوشتت می زند، نه نیت بد دیگران.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page