top of page

شباهت خود پرست با آفتاب پرستهمه آدمها مثل هم نیستند . مثل هم فکر نمیکنند. مثل هم نگاه نمیکنند . مثل هم نظر نمیدهند مثل هم ارزیابی ونتیجه گیری نمیکنند.مثل هم یکجورسلیقه مشابه ندارند چون آدمها متفاوتند

بنابرین طبیعی ست که همه از شما خوششان نیاید . گاهی لازمست که همه شما را تایید نکنند و هیچ ایرادی هم ندارد که مورد پسند همه نباشید .درغیراینصورت هویت شما دچار مشکل عدم ثبات شخصیتی شده و با هر سلیقه و طرز فکری خودش را هماهنگ میکند و با هر نوع شرایط و موقعیتی مانند آفتاب پرست شکل و رنگش عوض میشود تا دل همه را بدست آورد ومورد پسند همه باشد. واین آغازخود سانسوری ومرگ استقلال فکری ست

تغییر رنگ آفتاب پرست‌ها به خاطر سلول‌هایی به نام کروماتوفورس است که درلایه زیر پوست آنها قرار دارد و در موقع نیاز جا به جا شده و بشکل محیط در میآید تا از خودش حفاظت کند و این نقطه مشترک انسان خود پرست با حیوان آفتاب پرست ست که هر دو برای استتار و حفاظت خود رنگ عوض میکنند

وقتی به سادگی بپذیرید که سیرت و صورت و هنرو تخصص و صفات شخصیتی شما مورد تایید همه نوع سلیقه نیست دیگرازداشتن مخالفین ومنتقدین رنج نخواهید برد و در تمنای جلب توجه دیگران خود را قربانی نخواهید کرد.

باورکنید

داستان " مردی برای همه فصلها " یک فریب ست

داستان" زنی برای همه سلیقه ها "هم یک دروغ ست

هیچ زن و مردی نمیتواند موافق همه فصل ها و سلیقه ها و ذائقه ها و دیدگاهها باشد مگر اینکه مانند آفتاب پرست دائما رنگ عوض کند و هرروزبه قالبی درآید

جلیل سپهر


Comments


bottom of page