top of page

صورت ها و سیرت ها ​
میتوان صورتها را پوشاند

ولی سیرتها همچنان عریانند و حرف دلشان را

بی پـروا و جسورانه فریاد میزنند

میتوان حقیقت ها را انکار کرد 

میتوان واقعیت را وارونه کرد 

میتوان صحنه ها را تغییر داد

میتوان چشم ها را به روی همه آنها بست

ولی در گذر روزگار حقیقت از پشت دیوار نادیده گرفتن ها به آرامی میگذرد

و خودش را نشان میدهد و هیچ نیـازی بـه مجوز عبور من و شما ندارد 

بهترست خود همیشگی مان باشیم تا دیگران با خود واقعی مان به نتیجه برسند

نه با نقاب ظاهری و موقتی مان

زیرا فردایی میفهمیم نیازی به نقاب نداشتیم که دیگر فرصت

" خـودمـان بـودن "

را از دست داده ایم و فهمیدنش دردی را درمان نمیکند

لطفا امروز خود خود خود واقعی ات باش

تا خود خود خود واقعی ات را زندگی کرده باشی

 نه تفـالـه جـویـیـده شـده سلیـقـه و نظریه و احساس و باور دیگـران را

جلیل سپهر


Bình luận


bottom of page