top of page

طریق مناسب تحقق رویاسالها قبل برای شرکت در کنفرانسی در کالیفرنیا باید هواپیما را حین رفت و برگشت در لاس و گاس عوض میکردم . بنابرین هم مسافرانی که به لاس و گاس میرفتند را دیدم و هم مسافرانی که از آنجا بر میگشتند .

آنها که میرفتند آنقدر هیجان زده بودند که با صدای بلند میخندیدند. در راهرو هواپیما بالا وپایین میپریدند و با موزیک بلند میرقصیدند . حتی مهماندار هواپیما را هم برای چند لحظه به رقص آوردند. انگار هواپیما از هیجان و خوشی مسافران داشت منفجر میشد .

اما مسافرانی که در برگشت از لاس و گاس دیدم همه ساکت و غمگین و بهت زده و افسرده بودند و فضای درون هواپیما آدم را یاد بعد از ظهر جمعه قبرستان میانداخت که همه سر قبر میتی که تازه فوت کرده رفته اند . یکی به پنجره خیره شده بود . یکی چشماش پر اشک بود . یکی حیرت زده به کارت اعتباریش نگاه میکرد . یکی مات و مبهوت چند رشته از موهایش را لای دو انگشتش بحالت جنون آمیزی میپیچید و ول میکرد .


علت تفاوت روحیه مسافرانی که به لاس و گاس میرفتند با آنهایی که بر میگشتند در داشتن رویای برنده شدن در قمار و خوشگذرانی کردن و یا همه چیز را در قمار باختن و آرزویشان نقش بر آب شدن بود.


داشتن رویا و تصویر های زیبا کافی نیست. باید برای تحقق رویایت مسیر و طریق مناسب و روش مطمئنی داشته باشی و گرنه شادی رفتنت را غم برگشتنت از بین میبرد . موسی رویای رهایی قوم از مصر را از خدا گرفت و قوم را از دریای سرخ عبور داد اما بعد از مدتی فهمید که داشتن رویای درست بوسیله طریق اشتباه باعث شکست میشود. بخاطر همین به حضور خدا رفت و گفت : اگر رویای رهایی این قوم را بمن داده ای ، طریق های درست خود را به من بیاموز ، ( خروج 33 : 13 )


داود هم که رویای پیروزی داشت به خداوند گفت : ای خداوند طریق خود را به من بیاموز. ( مزمور 27 : 11 )

موسی و داود دو شخصیت موفقی هستند که رویای موفقیت شان را در طریق موفقیت آمیز خدا به تحقق رساندند .

طریق شما برای رسیدن به آرزوها و تحقق رویاهایتان چیست ؟ یادتان باشد طریق های اشتباه رویاهای زیبا را بر باد میدهد .


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page