top of page

طمع هدایت کننده ما بطرف اسارت ست


دعای شخص عادل در عمل قوت بسیار دارد. (یعقوب ۵: ۱۶)


در حضور مردم پایت را از گلیمت درازتر نکن، تا تحقیرت نکنند.

در حضور خدا دعایت را از ایمانت بیشتر نکن، تا بی جواب نماند.

در نـزد خودت نگذار انتظارت از عملت جلوتر بیفتد، تا رنج نبری.

زیرا دراز بودن پایت از گلیمت، دعایت از ایمانت و توقعت ازعملت خارج از واقعیت است، و رسما طمع محسوب می شود.


لــطفا مواظـب طـمـع باشـید زیـرا طبـق کلام خـدا در اول تیموتائوس ۶ : ۱۰

« طمع ریشه همه بدیها است که بعضی چون در پی آن می‌کوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها مبتلا کردند »


جلیل سپهر

Комментарии


bottom of page