top of page

عشقی که تا به آخر میماندعشق جوانی زیبا و نفس گیر و هیجان انگیز و پر شور و نشاط و پر سوز و گداز ست اما زمانی میوه میدهد که مانند شکوفه ها در برابر باد و بارانهای بهاری دوام بیاورد و تا به آخر تابستان صبر کند .


1- اصالت عشق در هیجان آن نیست بلکه در تداوم آنست هرکه تا به آخر صبر کند به وصال معشوق میرسد ( متی 10 : 22 )


2- اصالت عشق در حرف نیست بلکه در محبت کردن تا به آخر ست کسانی را که محبت مینمود تا به آخر محبت نمود ( یوحنا 13 : 1)


3- اصالت عشق در بدست آوردن نیست بلکه در سرپا نگهداشتن ست او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد ساخت ( اول قرنتیان 1 : 8 )


4- اصالت عشق در ادعای امروز نیست بلکه در اعتراف تا به آخرست امیدوارم که تا به آخر اعتراف کنید ( دوم قرنتیان 1 : 13 )


5- اصالت عشق در دانستن وظیفه نیست بلکه در انجام آنست فرایض ترا تا به آخر نگاه خواهم داشت ( مزمور 119 : 33 )


6- اصالت عشق در قدم اول نیست بلکه تا به آخر راه ادامه دادن ست تا به آخر راه برو زیرا که در آخر راه قایم خواهی بود.( دانیال 12 : 13 )


7- اصالت عشق در صورت اول نیست بلکه در سیرت بعد از آزمایش ست کاش که ایوب تا به آخر آزموده شود. ( ایوب 34 : 36 )


سی سال بعد از تاسیس کلیسای پر شور و هیجان افسس عیسی مسیح به او میگوید: بحثی برتو دارم که محبت اولیه خود را ترک کرده ای . امروز برگرد و اعمال اولیه خود را انجام بده . ( مکاشفه 2 : 4 )

فرصت زیبای امروز برای برگشتن به محبت نخستین را از دست ندهید تا بتوانید اعمال نخستین را تا به آخر ادامه دهید .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page