top of page

«عـدو شود سبب خیر اگر خـدا خواهد.»
عـده ای با آمدنشان به زندگی ما باعث برکت مان می شوند و عده ای هم با رفتنشان ما را چندین برابر برکت می دهند.

«این مفیدترین و لازمترین درسی است که باید برای شفای روابط خود یاد بگیریم.»

امروز اگر دوست یا همکار شما ناجوانمردی کرده،

اگر فامیل شما کم لطفی کرده،

اگر کسی که به او خدمت کرده اید، بی معرفتی کرده،

اگر شخصی که خیلی روی او حساب می کردید، بی وفایی کرده،

صدالبته که درد دارید، اشک می ریزید، احساس رنج و شکسته شدن می کنید. دچـار خونریزی های عاطفی شده و دوران بینهایت سخت و آزار دهنده ای را می گذرانید.

«اما ایمان داشته باشید خدا این را می بینـد و بی تفاوت نمی ماند.»

لطفا هیچ تصمیمی در شرایط خشم و دلشکستگی نگیرید، چون بیشترین ضربه ممکن را می خورید.

برای بسیاری از افرادی که در این شرایط تصمیم گرفتند، زد و خورد گردند، انتقام گرفتند، رابطه را قطع کردند، طلاق گرفتند، شغل شان را ترک کردند، و یا در حین خودکشی پشیمان شدند، دیگر فرصت بازگشت وجود نداشت، زیرا تصمیمات بدون محاسبه انسان را وارد منطقه بدون بازگشت می سازد.

اگر در گرفتاری و درد هستند، فعلا صبر کنید و در فرصت مناسب بوسیله باورهایتان به نتیجه نهایی و ثمره طولانی مدت شرایط خود نگاه کنید.

با دعا و دریافت هدایت روح خدا، و مشورت با مشـاورین ذی ربط به موضوعی که دارید فکر کنید و بعد از آرام شدن، تصمیمی قطعی و نهایی بگیرید.

اگر به ماجرای یوسف نظری بیفکنیم، قبول این مطلب برای او که گرفتار ناجوانمردی برادران و تحقـیر و توطئه ها قرار گرفته بود، ساده نبود.

برای شما هم ساده نخواهد بود. ولی صبر کنید.

وقتی یوسف به مقام دوم مصر رسید فهمید که برای موفقیتش:

ناجوانمردی برادران،

فروختنش به دیگران،

توطئه زن فاسد فوطیفار،

گرفتار تهمت ناروا شدن،

افتادنش به زندان،

بی وفایی دوستانش،

و حتی شرایط سخت خشکسالی پیش رویش،

همه و همه برایش باعث برکت او بود. و خدا از هرسختی و زحمت او، یک پله مستحکم برای رسیدنش به اوج موفقیت استفاده کرد.

با ایمان می گویم که اگر شما هم مانند یوسف با ایمان و رویای الهی زندگی کنید، یقینا روزی خواهید گفت: بله همه آنانی که وفادارانه کنارم ماندند و همه آنانی که با بی وفایی ترکم کردند، هر دو باعث برکت و موفقیت من شدند.

جلیل سپهر


Comments


bottom of page