top of page

عیسی تبدیل کننده ای بینظیر و متفاوتدرحالیکه مذاهب گناهکاران را با خشم و نفرت و برچسب نجس بودن از خود دورکرده و آنها را با نهایت شقاوت و بیرحمی محکوم ومجازات میکنند

عیسی مسیح دوست گناهکاران نامیده شد و شخصا به خانه گناهکارترین ها رفت و آنها را به بهترین ها و ارزشمند ترین های دوران خودشان تبدیل کرد بطوریکه

همه میگفتند " عیسی دوست باجگیران و گناهکاران است" ( متی 11 : 19 )

او به خانه بزرگترین باجگیر" بنام زکی " رفت و او را تبدیل به شرافتمندترین شخص کرد. بطوریکه چهار برابر آنچه با ظلم از مردم گرفته بود به آنها برگردانید و نصف مابقی دارایی اش را به بینوایان داد

او به نزد جنایکارترین شخص بنام سولس ( کوچک ) رفت و او را در راه جنایت کرد وبه بزرگترین مبشر دورانش تبدیل کرد و او را پولس ( بزرگ ) نامید

او به نزد زن به فحشا کشیده شده ای که در حال سنگسار شدن بود رفت و او را رهایی داده به یک زن مبارک و مقدس و سالم تبدیل کرد

او به نزد یکی از روسای کاهنان متعصب دین یهود بنام نیقودیموس رفت و او را به یک انسان مفید و یک شاگرد وفادار تبدیل کرد

او به نزد یک زن بد نام که بعد از پنج شوهر طلاق گرفته با مردی روابط فاسد و نامشروع داشت رفت و او را تبدیل کرد به یک زن خوشنام که باعث نجات ساکنان یک شهر (سامره ) شد

او به نزد مردی که با بی وفایی او را سه بار انکار و لعنت کرده بود بنام پطرس رفت و او را تبدیل کرد به یک رهبر وفادار و غیرتمند زمان خودش

او به نزد یک زن اسیر هفت روح شرارت بنام مریم مجدلیه رفت و او را تبدیل کرد به زن مقدسی که خبر قیام مسیح از مردگان را به دنیا داد

اینها فقط مشتی از خروار ها عمل تبدیل کننده او ست که امید به بازگشت و بازیافت و بازسازی گناهکارترین ها را در هرعصری تقویت میکند

امروز هم برای بازیافت گناهکارترین ها و شکست خورده ترین ها امیدی و علاجی در ایمان به عیسی مسیح وجود دارد . کار او تبدیل است از موت به حیات و از ملکوت ظلمت به ملکوت نجات . آمین

جلیل سپهر


Comments


bottom of page