top of page

قدر زر زرگر شناسدصـدف کوچک دریای نور

سعی نکن خودت را به کسی ثابت کنی

تو هیچ نیازی به مهم دیده شدن نداری

ضربات نگاه گنگ ظاهر بینان را تحمل کن

آنها توانایی و مهارت دیدن درون ترا ندارند

بگذار با نگاه تحقیر آمیزشان ترا بشکنند

تو در درونت دلیل کافی برای ارزشمند بودن داری

وقتی شکسته شدی ترا با حیرت خواهند ستود

و مروارید درونت را بر تاج روی سرشان خواهند نهاد

این قصه همیشگی همه صدفهای شکسته شده اقیانوس خداست .

بیاد داشته باش مسیح مانند تاجر متبحری ست که برای بدست آوردن مرواید

ارزشمند درونت همه هستی اش را قربانی کرد

( متی 13 : 45 و 46 )

جلیل سپهر


Comments


bottom of page