top of page

لحظات زنده - خاطرات مردهخداوند میگوید اینک من چیز نویی بوجود می‌آورم . اشعیاء 43: 19

فرض کنید با همسر گرامی لب ساحل نشسته اید . نسیم ملایمی میوزد. صدای موجها و مرغان دریایی شنیده میشود و شما در حالیکه عاشقانه به همسرتان نگاه میکنید با یک دنیا احساس و لطافت میگویید: چقدر دوستـش دارید و با او خوشبختید. چقدر برایتان جذابست و چه طرح زیبایی برای بهتر شدن آینده ازدواج تان دارید و چقدر بوجودش افتخار میکنید .

آنوقت اگر زن هستید شوهر تان با عصبانیت بگوید

یادته پارسال رفته بودیم خونه دایی نفهمت نذاشتی حساب پسر قالتاقش رو برسم .با مشت بزنم تو صورتش بچسبه به دیوار؟ یادته زن داییت چه قرشماربازی در آورد ؟ مادرت غش کرد کاهگل گذاشتن دم دماغش .با وانت بار درب و داغون برادر عقب موندت که پز قارقارکشو میده بردنش اورژانس؟ همش تقصیر توئه . باور کن تا انتقام مو ازش نگیرم آروم نمیشم .

یا اگر شوهر هستید خانم تان با عصبانیت بگوید

یادته خواهر عقده ای ت شب عروسی مون وقتی تو رو بوسید طوری دستـشو روی صورتت گذاشت که النگو هاش رو به رخ من بکشه . انگار من خونه بابام النگو ندیدم . بعد شم اونقدر جلف میرقصید همش پشتشو میکرد بمن. خوب بگو بیچاره . ترشیدی . تو خونه موندی پسرا محلت نمیذارن داری دق میکنی چرا عقـده ت رو روی سر من خالی میکنی بدبخت بیچاره ؟ اصلا همش تقصیر توئه . تو هیچوقت از من دفاع نکردی. باید جلوی همه میزدی توی دهنش تا دلم خنک میشد میفهمید طرف منی نه اون عقده ای .

برای چند لحظه حدس بزنید شما اون زن یا اون شوهر آرام و با احساس این صحنه بودید که در برابر احساس لطیف تان با این جملات زمخت روبرو میشدید . چه حالی داشتید؟ چه احساسی بشما دست میداد؟

این دقیقا مثل همان احساسی ست که وقتی خدا با فیض و محبتش با ما صحبت میکند. ما با عصبانیت نق میزنیم . از زمین و زمان گله و شکایت میکنیم و دست آخر میگوییم خدایا تقصیر توست. تو چرا انتقام منو نگرفتی؟

اشعیاء 43 : 18 و 19 میگوید خدا زمانی چیزی نو در زندگی ما بوجود میآورد که چیزهای گذشته را دیگر بیاد نیاوریم و در امور قدیم تفکر ننماییم .


باور کنید " خدا در ایستگاه زندگی امروز برای کسانیکه هنوز در ایستگاه زندگی دیـروز جا مانده اند هیچ چیز جدیدی بوجود نمیآورد " . لطفا قبل از رفتن بحضور خدا برای دریافت برکت جدید . ابتدا لیست غرغر و گله و شکایت و قضاوت و لعنت و نفرین هایتان را دور بریزید. زیرا روی رابطه تان با خدا اثر بسیار منفی میگذارد . هرگز لحظات زنده امروز را قربانی خاطرات مرده دیروزنکنید


جلیل سپهر

Comments


bottom of page