top of page

لحظه طلایی آغاز زندگی


تو چندین " نـــه گفتن سرنوشت ساز" به خودت بدهکاری

یک نه گفتن قاطعانه به وسوسه همشکل دیگران شدنت. تا ترا تایید کنند

یک نه گفتن مهم به رقصیدنت به ساز هر کسی . تا از تو راضی باشند

یک نه گفتن شرافتمندانه به تن دادنت به هر خواسته ناسالم برای رفع نیازت

یک نه گفتن دلیرانه به تمام باورهای سخیفی که بتو تحمیل کرده اند

یک نه گفتن جسورانه به خود سانسوری و دفن حقیرانه آرزو و رویاهایت

یک نه گفتن باصلابت به انجام کارهایی که راضی نیستی و خودت را راضی نشان میدهی . زیرا بله گفتن در این موقعیتها بمعنی " مرگ خاموش "ست .

مهم نیست در چه تاریخی "بدنیــا آمده ای" و چقدر زنده ای ؟

مهم ست در چه تاریخی"به خود آمده ای "و چقدر زندگی کرده ای ؟

هر وقت در عمل ثابت کردی " نه گفتن هایت " قاطع و مصمم و بدون بازگشت ست در همان لحظه متولد میشوی و زندگی ات آغاز میگردد . و این لحظه طلایی تبدیل زنده بودن به زندگی کردن است . لطفا زندگی کن

جلیل سپهر


コメント


bottom of page