top of page

لطفا در مورد زندگی ات کلافه نباش



وقتی قوم اسرائیل از مصر بیرون آمدند تا مدتی بدون هیچ هدفی به دور یک کوه می چرخیدند و سردرگم و کلافه بودند . خدا به آنها گفت: “شما را دور زدن به دور این کوه بس است، حرکت کنید.” (تثنیه ۲ : ۳)

اگر نمی خواهی مانند قوم دور خودت بچرخی و در زندگی کلافه باشی، یک کاغذ و قلم بردار و بنویس که رویای نهایی تو برای زندگی ات چیست؟ برای خودت مشخص کن که خواست قلبی تو از این دنیا چیست؟ از خودت بپرس دوست داری دقیقا چه اتفاقاتی برایت بیفتد و چه تغییراتی بوجود بیاید که از زندگی راضی باشی و خودت را کاملا خوشبخت بدانی.؟ بنویس تفسیر و تعبیر تو از کلمه سعادت و خوشبختی چیست؟و آنرا با هدف خدا برای زندگی ات در کلامش مقایسه کن .

وقتی اینها را پاسخ دادی، آن وقت تحقیق و پرس جو کن که چه ابزاری، چه آموزشی، چه تمرینی، چه مهارتی، چه قدرتی، چه جایگاهی، چه شغلی، و چه روابطی نیاز داری تا تو را به رویای نهایی زندگی ات برساند؟. وقتی راه و ابزار مناسب رسیدن به رویاهایت را یافتی از خودت بپرس سهم و مسئولیت عملی من برای تحقق رویای زندگی ام چیست؟ و بعد اولین قدم را با ایمان و اعتماد بنفس بردار و بدون ترس و نگرانی در مسیر رویاهایت حرکت کن. آن وقت دیگر نه کلافه خواهی بود نه سردرگم. نه به راه غلط می روی و نه روابط بیهوده خواهی داشت، و نه انتخاب های اشتباه خواهی کرد زیرا دقیقا می دانی کجا می روی. می دانی چرا می روی، و می دانی چطور باید بروی تا با فیض خدا در زمان مناسب به تحقق رویای زندگی ات برسی. این یعنی زندگی محاسبه شده بر اساس رویای مشخص که در آن، نه جایی برای تاسف دیروز است، نه عجله ای برای رسیدن به فردا و نه حسرتی برای مقایسه امروز خودت با دیگران.

عیسی مسیح گفت: “من آماده ام تا شما زندگی را بیابید و آن را زیادتر تحصیل کنید.” (یوحنا ۱۰ : ۱۰) موفق و پیروزمند باشید. جلیل سپهر

Comments


bottom of page