top of page

ما نیاز به خلقت تازه داریم نه تفسیر تازه


عقاید مرده باعث بوجود آمدن افکار مرده میشود افکار مرده. باعث احساس و عواطف مرده میشود احساس و عواطف مرده . روش های مرده را تولید میکند.

و نتیجه منفی همین روش های مرده است که شخص را سرخورده کرده و به کام مرگ هویتی و خود سانسوری و انکار حقیقت میکشاند.


عقاید مرده تعمیر شدنی - تفسیر شدنی و تعدیل شدنی نیست .عقاید مرده باید دفن شود وگرنه تمام افکار و احساس و روش های ما را نابود میکند.


در مراسم ترحیم . کارمندان قبرستان چهره شخص فوت کرده را برای آخرین بازدید خانواده و دوستان ساعتها تعمیر و تزیین و آرایش میکنند و به او عطر خاصی میزنند که بوی جسد برای بازدید کنندگان زننده نباشد. ولی همه میدانیم که این کارها هرگز او را زنده نمیکند .


لطفا برای انتخاب عقایدی که بتواند زندگی شما را متحول کند هرگز به توجیه و تفسیر و تزیین کردن "کارمندان قبرستان عقاید مرده"رجوع نکنید. آنها در شغل " زیبا نشان دادن عقاید مرده " آموزش های فوق العاده ای گرفته اند .

من و شما برای زندگی پر ازشگفتی و تازگی نیاز به خلقت تازه داریم . نه تزیین و تفسیر و تعدیل تازه . مسیح گفت اگر کسی در من باشد خلقت تازه ای ست چیزهای کهنه دفن شد و اینکه همه چیز تازه شده است . دوم قرنتیان 5 : 17جلیل سپهر

Kommentare


bottom of page