top of page

مروارید های مرغوبملکوت خدا بدنبال مرواریدهای خوب است

( متی 13 : 45 )

صـدف کوچک دریای نور

سعی نکن خودت را به کسی ثابت کنی

تو نیازی به مهم دیده شدن درچشم هوسبازان روزگار نداری

ضربات نگاه سرد و سنگین شان را تحمل کن

بگذار ترا با افکار مریض و زخم زبانشان بشکنند

تو در درونت دلیل کافی برای ارزشمند بودن داری

وقتی شکسته شدی. مروارید درونت دیده خواهد شد

آنوقت کسی که جویای مرواریدست ترا با حیرت خواهد ستود

و ترا با احترام و افتخار بر تاج روی سرش خواهد نهاد

این قصه همیشگی همه صدفهای شکسته شده اقیانوس خداست

جلیل سپهر


bottom of page