top of page

مزرعه های سفید شدهوقت را دریابید

( افسسیان 5 : 16)

هر روز مزرعه زندگی انسانها بجهت درو کردن در همان روز سفید شده است ولی ما اغلب درو کردن مزرعه سفید شده زندگی را به فردا ها موکول میکنیم

نتیجه این میشود که همه فرصت و انرژی و سلامتی و استعداد و طرح و رویاهایمان را فقط میکاریم به امید فردایی که از راه برسد بلکه بیشتر و بهتر درو کنیم . ولی اغلب آنروز را درخانه سالمندان میگذرانیم . روی تختی که دیدن سقف سفیدش هر لحظه ما را به یاد مزرعه همیشه سفید شده زندگی مان میاندازد. بیاد گندم زارهای سفید انکار شده ای که هیچوقت درو نشدند. بلکه دانه هایش نصیب مرغان هوا و ساقه هایش قسمت ملخ و ریشه هایش سهم کرم ها گردید

آنوقت درزیرسنگینی سکوت آخرین ایستگاه زندگی قبل ازچکیدن آخرین قطره سرمی که بما وصل کرده اند آخرین قطره نبض زندگی مان میچکد وبا مرغان مهاج به پرواز درمیآییم و درحالیکه صدای پر زدن هایمان از بالای ابرها به گوش کسی نمیرسد به دیاری دیگر کوچ میکنیم

دوست عزیز

همین حالا برخیز و باقیمانده مزرعه سفید شده امروزت را درو کن حتی اگر یک دقیقه به ساعت دوازده نیمه شب باقی مانده باشد

مسیح گفت چشمان خود را به بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید که بجهت درو کردن سفید شده اند . ( یوحنا 4 : 35 )

جلیل سپهر

Comments


bottom of page