top of page

مشک آنست که خود ببوید 


روزی مسیح محل زخمهایش را به شاگردانش نشان داد تا ایمان بیاورند که او حقیقتا ازمردگان برخاسته است

امروز شخص مسیحی باید محل شفاهایش را به دنیا نشان بدهد تا دنیا ایمان بیاورد عیسی خداوند حقیقتا از مردگان برخاسته است

درغیر اینصورت وارد مباحثات و مجادلات بیهوده مذهبی میشویم که درآن هیچ جایی برای منطق و استدلال وجود ندارد و ناخودآگاه وارد تونل تاریک و نابود کننده تعصبات مذهبی خواهیم شد که جـزجنگ ونفرت و جدایی هیچ ثمری ندارد  

بگذاریم شفای زخمها و تبدیل شخصیت های ما ازهویت مسیح سخن بگوید نه ادعاهای ما 

زیرا دنیا صدای ادعاهای من و شما را سالهاست شنیده  

حقیقتا مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید 

مسیح فرمود 

بگذارید اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند

( متی 5 : 16 )

شفای زخمهای امروز ما ثابت میکند خدایی که دیروزهمه زخمها را شفا داده امروز هم قادرست همه دل های زخمی شده را شفا بخشد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page