top of page

نامی که هرگز خدشه دار نمیشودچرا نام عیسی مسیح در همه جوامع بشری قابل اعتماد و احترام است ؟

چرا نام او در تمام طول تاریخ به هیچ دلیلی خدشه دار نشده؟


زیــرا

هرگز کسی نتوانست ظلم و طمع کشور گشایی به او نسبت دهد

هرگز تهمت هایی که کاهنان یهود به او زدند در موردش صدق نکرد

هرگز خصوصیات شخصیتی اش دل کسی را نشکست و تحقیر نکرد

هرگز روابط اجتماعی او خصوصا با جنس مخالف زیر سوال نرفت

هرگز به قبیله ای حمله نکرد و ساکنانش را به خاک و خون نکشید

هرگز مادر و پدری را داغدار و فرزندی را یتیم و زنی را بیوه نکرد

هرگز دشمنش را نکشت و زن و بچه و اموالش را تصاحب نکرد

هرگز دروغ نگفت و فریب نداد و چشمش را بر روی حقیقت نبست

هرگز حرفهایش را تغییر نداد و در وعده هایش بی وفایی نکرد .

هرگز تعلیمش کسی را از کسی متنفر و منزجر نساخت .

هرگز برای برنده شدن عده ای . عده دیگری را بازنده نساخت

در عوض

مردگان را زنده - کوران را بینا - گنگان را گویا - کران را شنوا - مفلوجان را خرامان کرد و مریضان را شفا داد - افکندگان و تحقیر شدگان را بلند کرد - طرد شدگان و گمشدگان را پیدا کرده و آنها را نجات داد - اسیران روحهای شرارت را آزاد کرد و گنهگاران را از اقتدار گناه رهایی بخشید

اینها فقط چند دلیل انسانی و اجتماعی اعتبار جهانی نام عیسی مسیح است. صحبت در مورد الوهیت او دنیای دیگری ست که مقایسه او با دیگران را غیر ممکن میسازد .

همین بس که به شهادت تاریخ عیسی مسیح درمیان مقتدر ترین شخصیت های اجتماعی مقدسترین و در میان مقدسترین شخصیت های تاریخی مقتدرترین نامیده شده است


جلیل سپهر


Comments


bottom of page