top of page

نگاهی اعجاز آمیز از دلی شفا یافته
" خداوندا از من تفقد کن و اين فرصت را بمن بده تا سعادت و خوشبختى دیگران را ببينم . مرا بیاد آور تا از شادمانى دیگران شاد بشوم و تا بتوانم به فرزندان تو كه ميراث تو هستند افتخار كنم ." ( مزمور ١٠٦ : ٤ تا ٦ )

جالب است نویسنده تفقد کردن خدا را شاد بودن و لذت بردن از شادی و خوشبختی و سعادت دیگران میداند !!! " چقدر این دعا زیبا ست"

چنین دعایی با چنین طرز تفكر عاری از خودخواهی و خود محوری در حضور خدا باعث جاری شدن معجزه شگفت انگيزی میشود كه در یک لحظه

 ديوار اريحـاى فــردگـرايـى هاى ما را فرو ميريزد

درياى بسـته خـودخـواهى هاى ما را ميـشكافـد

 كوه مشکلات ذهنی و عاطفی ما را منتقل میکند

پروانه رویاهای ما را از قفس نادیده گرفتن ها رها میکند

 ما را بسلامتی از رودخانه خودشيفتگي ها عبور ميدهد تا نه فقط به دريای مرده نیفتیم بلكه با فیض خدا تحقق وعده هاىش را تجربه كنيم .

بهشت کلام خدا یعنی

لذت بردن از سعادت ديگران

شاد بودن با شادى ديگران

افتخار كردن به وجود ديگران

این طرز تفکر تنها رمز رهايى از بندها و پرواز کردن درآسمان خوشى ها و رسیدن به سرزمين وعده هاى خداست. مابقی راه ها بازار سیاه دلالان و کاسبان دین فروش است

دوست عزیز

بگذار پروانه اندیشه ات در آسمان از خود رها شدنها پرواز کند .امروز با فيض رایگان مسيح در افکارت بهشتى زندگی كن تا هيچكس با وعده بهشت فردا فرصت امروزت را به یغما نبرد و به امید فروختن کلید بهشت از تو باجگيرى معنوى و اخاذی عاطفی نكند


جليل سپهر


コメント


bottom of page