top of page

هشتم مارچ روز جهانی زن برهمه زنان مبارک بادکلام خدا تساوی حقوق زن و مرد را آنقدر شفاف و روشن بیان کرده که جای هیچ تردیدی برای رعایت حقوق متقابل آنها وجود ندارد. در نظر خدا ارزش . احترام و حقوق مساوی زن و مرد آنقدر در هم تنیده شده که هیچکدام بدون رعایت حقوق و احترام و ارزش یکدیگر قادر به حفظ حقوق و احترام و ارزش خود نیستند

در ابتدای خلقت خدا انسان را نر و ماده ( زن و مرد ) آفرید

ایشان را بطور مساوی شبیه و موافق دل خود آفرید

ایشان را بطور مساوی و با ارزش برابر برکت داد

ایشان را بطور مساوی ماموریت باروری و کثیر شدن داد

ایشان را بطور مساوی حکم مسلط شدن بر زندگی داد

ایشان را بطور مساوی حکم مدیریت کردن بخشید. ( پیدایش 1 : 27 تا 28 )

حقوق و ارزش برابر زن و مرد در جهانی پر از شرارت بر اثر تاریک اندیشی و سلطه گرایی و زیاده خواهی بعضی نر های مرد نما بشکل فاجعه آمیزی نادیده گرفته شد و هویت زن تا به حـد کالا و اموال شخصی و غنیمت جنگی و برده جنسی و صیغه مدت دار و چند همسری و حتی کودک همسری و وسیله تبلیغ پوشش مذهبی قبیله خاصی تنزل یافت و این جنایات ضد بشری در قالب حکم خدا معرفی گردید . در حالی که کلام خدا بر علیه فاجعه زن ستیزی ایستاده و تساوی حقوق و آزادی زنان را به ثبت رسانده است . بطور مثال

اگر عیسی مردان ایمان آورده را پسر ابراهیم مینامد( لوقا 19 : 9)

همچنان زنان ایمان آورده را دختران ابراهیم مینامد ( لوقا 13 : 16)

اگر پولس رسول را مبشر توانمند میخواند . زن سامری را بعنوان مبشره توانمندی معرفی میکند که باعث ایمان و نجات شهر سامره شد

اگر سموئیل نبی را داور قدرتمند قوم می نامند. زنی بنام دبوره نبیه را به عنوان داور قدرتمند قوم خدا معرفی میکند( داوران 4 : 4 )

اگر در خدمت عیسی مردان به دنبال او تا به اورشلیم آمدند زنان نیز از همان استان تا به اورشلیم آمده و در خدمت او شریک بودند ( متی 27 : 55 )

اگر خبر خدمت عیسی را مردی بنام یحیی به قوم اعلام کرد. خبر قیام مسیح را زنی بنام مریم مجدلیه به شاگردانش و دیگران اعلام میکند.

اگر ابراهیم قهرمان ایمان نامیده میشود (عبرانیان 11 : 8 ) همسرش ساره نیز قهرمان ایمان معرفی شده است ( عبرانیان 11 : 11 )

در کلام خدا زن و مرد از هم جدا نیستند. ( اول قرنتیان 11 : 11 )

زیرا همه در مسیح یک هستند چه مرد باشند چه زن .( غلاطیان 3 : 28 )

عیسی همه را از هر قبیله و طایفه و ملیت و جنسیتی که هستند به خون خود خریده و آنان را پادشاهان و کاهنان ساخته است . ( مکاشفه 5 : 9 )

غیسی با تعلیم و رفتارش عملا در برابر بی عدالتی هیولاهای مردنما بر علیه زن ستیزی ایستاد و زنجیر اسارت تعصبات مذهبی را درهم شکسته حقوق زنان را هم ارزش و برابر حقوق مردان اعلام نمود و با افتخار از زنان دعوت کرد تا دوشادوش مردان آزادانه وارد اجتماعات شوند و در صحنه زندگی درکنار مردان نه به عنوان جنس دوم یا زمین کشتزار مردان یا کنیز و برده بلکه به عنوان نبی . خادم . مبشر . معلم ایفای نقش کنند

تحقق این تابو شکنی مسیح را در ایام پنطیکاست میبینیم که علیرغم فتوای کاهنان تاریک اندیش یهود که زنان را از حضوردرجلسات مردان منع میکردند زنان ومردان مسیحی برای اولین باردوشادوش هم در جلسات عمومی پرستشی و عبادتی بمدت ده روز ایستادند تا روزی که روح القدس همه آنان را به یک اندازه لبریز ساخت. ( اعمال 1 : 14 )

روز جهانی زن بر همه زنان مبارک باشد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page