top of page

همیشه یکنفر ترا میبیند


ما جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده‌ایم. (اول قرنتیان 4 : 9)

امروز به لطف اینترنت و تلفنهای هوشمند بیشتر از هر عصری زیر نظر دیگران قرار گرفته و بطور آشکاری تماشاگاه جهان اینترنتی شده ایم و با وجود تمام پیشگیری ها همیشه یکنفر هست که کنجکاوانه رفتار ما را میبیند.

بنابرین بهترست بجای نگرانی از ورود دیگران به حریم خصوصی مان بیشتر مواظب رفتار خودمان باشیم و کاری انجام ندهیم که افراد کنجکاو بتوانند از آن سندی بر علیه ما بسازند .

کلام خدا میگوید: با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید،. ( افسسیان 5 : 15 )

به دقت رفتار کردن یعنی : 1- شایسته ایمان مان رفتار بکنیم . ( رومیان 13 : 13 ) 2- شایسته دعوت مان رفتار بکنیم . ( افسسیان 4 : 1 3- شایسته حیات تازه مان رفتار بکنیم ( رومیان 6 : 4 ) 4- شایسته فیض مسیح رفتار بکنیم ( دوم قرنتیان 1 : 12 ) 5- شایسته محبت خدا رفتار بکنیم ( افسسیان 5 : 2 ) 6- شایسته فرزندان نور رفتار بکنیم ( افسسیان 5 : 8 ) 7- شایسته انجیل مسیح رفتار بکنیم ( فیلیپیان 1 : 27 )

زیرا برای همین خوانده شده‌اید، چونکه مسیح برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید، ( اول پطرس 2 : 21 ) مسیح گفت : طوری رفتار کنید که وقتی دیگران اعمال پنهان و آشکار شما را دیدند بتوانند پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند . (متی 5 : 16 )

جلیل سپهر

Comments


bottom of page