top of page

هیچکس کامل نیستاز کسی که میگوید هرگز شکست نخورده ام " چگونه موفق شدن"را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز نیفتاده ام" چگونه برخاستن" را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز گناه نداشته ام" چگونه مقدس شدن " را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز اسیر نبوده ام " چگونه آزاد شدن " را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز خشمگین نشده ام " چگونه آرام شدن "را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز ناامید نبوده ام " چگونه امیدوار شدن "را نپرسید

از کسی که میگوید هرگز غمگین نبوده ام " چگونه شاد شدن " را نپرسید

اینها نامناسب ترین و خطرناکترین افراد برای مشورت گرفتن اند . زیرا شخصیت واقعی ندارند بلکه افرادی خیالپرداز و خود شیفته و متوهم اند. لطفا ازهر کسی درهر مقام و اسم و جایگاهی که ادعا میکند آدم کامل و بی عیب و بدون نقص و مصون از خطا است بسرعت فرار کنید . چنین شخصی یک دروغگوی حرفه ای بیش نیست و هدفی جز فریب ندارد

حقیقت اینست که غیر از خدا هیچکس کامل - متعال و مصون از خطا نیست. کلام خدا میگوید: همه گناه کرده اند و همه از جلال خدا قاصر میباشند . رومیان 3 : 23

همه ما بطور طبیعی نقاط ضعف و قوت خودمان را داریم و هر چند با فیض خدا و فدیه خون گرانبهای مسیح در مسیر بهتر شدن قدم برمیداریم ولی هنوز به مقصد کمال مطلق نرسیده ایم .دانستن این حقیقت من و شما را از بت سازی و قدیس پرستی و ژن برتر دانستن بعضی افراد محافظت میکند

جلیل سپهر


Comments


bottom of page