top of page

وقتی ارزش خودت را نمیدانـیدنیای شریر به انسانهایی که بخاطر ندانستن هویت ارزشمندشان در فـــقـر روحی و روانی بـسر می برند هرگز نخواهد گفت: “شـما مردمک چشم خدا هستید.” شما پروژه و طـرح در حال اجرای خدا هستید. شما دوستان خدا هستید. اسم شما بر کف دست خدا نوشته شده است. دل شما محل سکونت روح خداست. شما اوج هنر دست های ماهـر خدا و خلاقیت بی نظیر و عشـق نامحدود دل او هستید. دنیا هرگز حقیقت را بشما نخواهد گفت چنانکه (در کتاب چارلز دیکنز ) هیچکس حقیقت را به الیور تویست که در گدایی و مصیبت یتیمی بسر می برد، نمی گفت و او نمی دانست که متعلق به چه خانواده ثروتمند و وارث چه ثروت عظیمی بود. دانـستن و یا ندانـستن هـویت حقیقی ما در مسیح مرز بین شکست و پیروزی ایمان است. براستی براساس ایمانتان، شما خودتان را در مسیح چه کسی می دانید؟ بهتراست هرچه زودتر هویت خود را در خداوند کشف کنیم. قبل از اینکه دنیای شرارت ما را با هویتی جعلی قربانی مقاصد شوم خودش بسازد.

مسیح گفت:“حقیقت را خواهید شناخت حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.” یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت اینست که شما متعلق به قلمرو پادشاهی خدا هستید و وارث فیض بیکرانش با این وجود شما دقیقا همانطوری زندگی خواهید کرد و همانقدری اززندگی بهره خواهید برد که در مورد خودتان فکرمی کنید و درهمان قالبی شکل میگیرید که پذیرفته اید

جلیل سپهرComments


bottom of page