top of page

وقتی ترکت میکنند :


وقتی ترکت میکنند :


در محاکمه من، همه مرا ترک کردند. لیکن خداوند با من ایستاد و از دهان شیرها رهایی یافتم. (دوم تیموتائوس ۴: ۱۶-۱۸)

ترک شدن سخت و دردناک است، انگار یکمرتبه فرش زیر پایت را بکشند و یا پله نردبانی که روی آن هستی بشکند و یا دیواری که با اطمینان به آن تکیه کرده ای ناگهان فرو بریزد .

حقیقت تلخ اینست : وقتی در دادگاه تشخیص ثروت بفهمند دیگر پولی نداری، دوست نماهای منافع پرست بیرحمانه ترکت می کنند.

وقتی در قضاوت ناعادلانه مردم تنگ نظر محکوم شوی، تشویق کنندگان دمدمی مزاج ترکت می کنند.

وقتی در محاسبات افراد فرصت طلب سود آور نباشـی سوء استفاده کنندگان بیشرمانه ترکت میکنند

وقتی در مسیر خواسته های هوسرانان قدم برنداری . عاشق نمایان سینه چاک ترکت میکنند .


اما واقعیت شیرین اینست : خدا بوسیله فیض و راستی خود مزرعه دل شما را بر ضد حشرات موذی سم پاشی کرده . زیرا فیض و راستی خدا در خون مسیح که در جمعه نیک بر صلیب ریخته شد برای این افراد مانند سم کشنده میباشد و مجبورند شما را ترک کنند. وگرنه مانند شریر در زیر پای صلیب خواهند افتاد . لطفا درین شرایط با یک شاخه گل پاکسازی شدن زندگی تان از شر آفاتی مانند موریانه های فکری و حشرات موذی روحی و روانی را جشن بگیرید .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page