top of page

وقتی هوای روابط سرد میشود


اینروزها همه جا فقط رد پای رهگذران است. کسی دیگر روی نیمکت هایی که تابستان در آرزویش بودند نمینشیند و از دیدن منظره های شگفت انگیز روبرو لذت نمیبرد. این خاصیت سرمای زمستان است

این نمایی ست از حقیقت آنچه اینروز ها بر سرعواطف ساکنان زمین آمده . وقتی از گرمای تابش ارزشهای انسانیت الهی دور میشویم آنوقت هوای روابط سرد میشود . احساس ها یخ میزند و دیگر همه برای هم رهگذرند و نه هیچ چیزی دیگر .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page