top of page

ولـنـتـایـن تان مبارک


ولـنـتـایـن تان مبارک


زیبایی زندگی " به کجا رفتن " نیست بلکه" با کی رفتن" است . زیرا اگر موافق دلت باشد جهنم را برایت بهشت میکند. و اگر ناموافق دلت. بهشت را چنان جهنمی میسازد که در هیچ حکایت و قصه و افسانه ای نوشته نشده .


«همراه ناموافق» ماری در آستین ست که روزی ترا نیش خواهد زد . اما «همراه مـوافــق» چون پیوند عاطفی و مسئولانه با تو دارد راههای ناهموار را برایت هموار و ایام طاقت فرسا را لذت بخش و قابل تحمل می کند.


لطفا برای ادامه راه زندگی در جستجوی دوست موافق دل باش،

نه کسی که زنگ تفریح و عیش و نوش ترا پـر کند

نه کسی که مـزه شب نشینی ها و مجلس آرای بزم تو باشد .

نه کسی که شریک خوش گذرانی های مصیبت بار تو باشد،

نه کسی که برایش پلکان و دستگیره و ابزار و دستمال دست باشی .


زیرا شما برای این طور افـراد "وسیله یکبار مصرف " خواهید بود. یا مانند تایر زاپاسی که برای روزهای پنچری نگهداری می شود تا لنگ نماند . رهگذران «یکبار مصرف» شکارچیان ماهر و قهاری هستند که در لیست شان صدها نفر مانند شما دارند تا مبادا در ولنتاین غریزه شان تنها بماننـد.


هر چه زودتر راه تان را رسما از این سودجویان فرصت طلب جدا کنید، زیـرا شیرینی لبخند ملیح و چشمان خمار و زبان افسونگرشان شـهد مرگ است، مرگ کرامـت شـما . همان کرامتی که برای حفظ کردنش عیسی مسیح در مقام " دوست موافق " عاشقانه بر روی صلیب رفت .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page