top of page

پنج راز زندگی موفقهر چند پولس زندگی را خیلی بد شروع کرد ولی بخاطر ملاقات با مسیح آنرا را به نیکویی تمام کرد و در خاتمه گفت :

“نیکو زندگی کردم و دوره خود را به کمال رسانیدم ” (دوم تیموتائوس ۴: ۷)


بیایید به پنج کلید موفقیت پولس نگاه کنیم:


کلید اول: داشتن اعتماد بنفس. خودتان را همانطور که هستید بپذیرید نه آنطور که دیگران میخواهند “به فیض خدا آنچه حالا هستم، هستم.” (اول قرنتیان ۱۵: ۱۰)


کلید دوم : هماهنگ شدن با باور های خود. عمل تا ن را با باورهایتان درهم بیامیزید . آنها را از هم تفکیک نکنید. “با مسیح مصلوب شده ام و بعد از این نه من، بلکه مسیح در من زندگی می کند.” (غلاطیان ۲: ۲۰)


کلید سوم: با ایمان و یقین قدم بردارید . برداشتن قدمی که مطمئن نیستید میتواند عامل شکست شما باشد . “می دانم به کی ایمان آورده ام و یقین دارم او قادرست امانت مرا تا به آخر حفظ کند.” (دوم تیمو تائوس ۱: ۱۲)


کلید چهارم: انعطاف پذیر باشید . خشک و یک دنده بودن بمعنی ثابت قدم بودن نیست . قابل انعطاف باشید " همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی همه را از گناه برهانم." (اول قرنتیان ۹ : ۲۲ )


کلید پنجم: پرداخت هزینه اهدافی که داری. برای اهدافتان قیمت پرداخت کنید . پیروزی های مجانی وجود خارجی ندارد. همه کسانیکه می‌خواهند در مسیح به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید. ( دوم تیموتائوس ۳ : ۱۲ )


بد نیست گاهی به زندگی افراد موفق نگاه عمیقتری بیندازیم و به جای حسرت خوردن بخاطر موفقیت هایشان، از شکست ها و زحمت ها و هزینه هایی که در طول سالها پرداخت کرده اند درس و الگو و انگیزه بگیریم .


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page