top of page

چرا خدا به سخنان ما حساس است؟


چرا خدا ؟

به موسی میگوید من با زبانت خواهم بود خروج 4 : 12

به یوشع میگوید کلام من از دهانت دور نشود یوشع 1 : 8

به اشعیاء میگوید لبهایت را با آتش لمس کردم اشعیاء 6 : 7

به ارمیاء میگوید کلامم را در دهانت گذاشتم ارمیاء 1 : 9

به کلیسا میگوید سخن تان بله بله و یا نه نه باشد متی 5 : 37


اول بخاطر اینکه :

دهان ما بندر صادر کننده نیتهای دل ما ست. و خدا نمیخواهد چیزی از دهان ما صادر شودکه موافق استاندارد کلام حیاتبخش او نباشد . مسیح گفت :

زبان شما از زیادتی دل شما سخن میگوید . متی 12 : 34


دوم بخاطر اینکه :

ما شاهدان مسیح نامیده شده ایم لوقا 24 : 48

ما همکاران خدا نامیده شده ایم اول قرنتیان 3 : 9

ما وکلای اسرار الهی نامیده شده ایم اول قرنتیان 4 : 1

ما سفـیران مسیح نامیده شده ایم دوم قرنتیان 5 : 20


بنابراین سخنان ما در تعیین سرنوشت مان مهم و حیاتی است


زبان یک شاهد میتواند روی نظر مردم تاثیر بگذارد

زبان یک همکار میتواند روی ثمره کار مشترک تاثیر بگذارد

زبان یک وکیـل میتواند مسیر پرونده قضاوتها را تغییر دهد

زبان یک سفیر میتواند منافع ملکوت خدا را در زندگی مان به خطر بیندازد


هیچوقت سخنان دهانتان را ساده و بی تاثیر ندانید. هرگز حرفها را باد هوا تلقی نکنید. با گفتن جمله ” شوخی کردم ” مسئولیت آنچه که با نیت مشخص در دلتان تولید کرده و از دهانتان صادر کرده اید سلب نمیشود .

فراموش نکنید : قدرت موت و حیات در زبان شماست. امثال 18 : 21


بیایید مانند داود در مزمور 19 : 14 بگوییم : خداوندا همواره سخنان زبانم و تفکرات دلم منظور نظر تو باشد


جلیل سپهر

留言


bottom of page