top of page

چطور خودت را میبینی ؟


وقتی موسی 12 نفر برای شناسایی کنعان فرستاد 10نفر گفتند: ما نمیتوانیم بر آنها پیروز شویم زیرا از ما قوی‌ترند. آنها مردان غول پیکرند و ما در نظر خودمان و ایشان مانند ملخ بودیم. ( اعداد 13 : 33 )


طبیعتا هر انسانی از چیزی میترسد که آنرا از خودش قویتر میداند اگر از شیطان میترسد شیطان را قویتر از خودش میداند اگر از گناه میترسد گناه را از بخشش خدا بزرگتر میداند اگر از مهاجم و دشمن میترسد آنها را قویتر از خودش میداند اگر از آینده میترسد چون در خودش قدرتی برای تغییر آن نمیبیند .

اصل مهم پیروزی بر مشکلات در نوع نگاهی ست که شما بخودتان دارید. مگر میشود خودتان را در برابر مشکلات در حـد یک ملخ ببینید و بتوانید به پیروز شدن فکر کنید ؟ مشکل شما بزرگی مشکلاتتان نیست مشکل شما کوچک دیدن خودتان است.

هدف شرارت دنیا تزریق افکار تحقیر آمیزی ست که شما خودتان را نسل سوخته و خاکستر شده و قربانی و بازنده و کیش و مات شده در شطرنج زندگی بدانید تا بگویید : مشکلات غول ست و من ملخـم .

درمان چیست ؟ درمان تاسف و اشک و آه و نوحه های داخلی و ناله های بیرونی نیست. درمان شما بدست آوردن اعتماد بنفسی ست که با هزاران ترفند و برنامه های مهندسی شده از شما گرفته اند.

شما میتوانید لعنت " ملخ دانستن خود در برابر غول مشکلات " را بوسیله ایمان به خدایی که جلیات های غول پیکر را در برابر داودهای کوچک به زمین انداخت از ذهن تان بیرون کنید . مسیح گفت اگر بمن ایمان بیاورید قادر خواهید بود کارهایی بزرگتر از آنچه تابحال از من دیده اید را انجام بدهید


اعتماد بنفس زمانی میآید که ایمان و احترام خدای مقتدری که پدر شما ست را به قلبتان وارد کنید و یقین بدانید کسی که در درون شماست بینهایت بزرگتر از آن کسی ست که در این دنیای شرارت وجود دارد . ( اول یوحنا 4 : 4 )


جلیل سپهر

Comments


bottom of page